Archive for the '吃吃吃' Category

好吃..不過會變胖阿~

« 12 4 月 2007 | 12:18 | 生活, 吃吃吃, 學校生活 | No Comments »

今天買個乾麵加滷蛋, å°±åŒ†åŒ†çš„è¦åˆ°å­¸æ ¡å¹ […]糖心蛋

« 17 9 月 2006 | 20:55 | 生活, 吃吃吃 | No Comments »

水先浸冷水15分鐘, 放入大火滾水煮7分鐘, […]