Archive for the 'æ•‘è­·' Category

APGAR

« 3 6 月 2010 | 6:09 | 義消, æ•‘è­· | No Comments »

在評估意識時, EMT有葛氏昏迷指數(Glasgow Co […]自動體外心臟按摩

« 23 5 月 2010 | 23:36 | 義消, æ•‘è­· | No Comments »

之前在消防局看到的, 他們都叫Thumper, åŽŸä¾ […]