Archive for 11 月, 2008

這真是需要全能的強者阿

« 26 11 月 2008 | 16:58 | 程式設計, 軟體 | No Comments »

摸一摸.net compact framework, 弄一弄PHP codeå’Œè¤ […]作法改變

« 12 11 月 2008 | 13:45 | 生活 | No Comments »

作法改變, 雖然可能是變得比較好, 但是還 […]